Vedtægter for Aalholm Kirkelige Genbrugs

 

§ 1: Ejerforhold

 Aalholm Kirkelige Genbrugs er stiftet den 1. september 1991 af Aalholm Sogns Menighedspleje, Det Danske Missionsselskab og Dansk Sandalmission.

Siden den 1. januar 2004 har Aalholm Sogns Menighedspleje været ene-ejer.

§ 2: Formål

Formålet med Aalholm Kirkelige Genbrugs er at drive genbrugsbutik med størst muligt overskud.

Overskuddet går ubeskåret til Aalholm Sogns Menighedsplejes arbejde i sognet.

§ 3: Ledelse

Aalholm Kirkelige Genbrugs daglige drift ledes af en bestyrelse på 5 personer.

Ved daglig drift forstås det, der vedrører salget fra butikken, antagelse og afskedigelse af medarbejdere, medarbejderpleje, almen vedligeholdelse af butikken og mere af lignende art.

Aalholm Sogns Menighedspleje vælger en person fra egen bestyrelse som formand for genbrugsbutikkens bestyrelse.

Valget er for 3 år af gangen (gældende fra årsmøde til årsmøde i genbrugsbutikken).

Næstformanden vælges af genbrugsens medarbejdere på årsmødet i aalholm Kirkelige Genbrugs.

Næstformanden er ansvarlig for den daglige drift af genbrugsen.

På årsmødet i Aalholm Kirkelige Genbrugs vælges desuden 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen blandt medarbejderne.

Næstformanden og de andre valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, vælges for 2 år - dog således, at 2 af de valgte bestyrelsesmedlemmer og den ene af suppleanterne på det første årsmøde i 2005 kun vælges for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer.

I særlige tilfælde kan kasseren dog være en person uden for bestyrelsen.

Beslutning tages efter stemmeflerhed. Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer må være til stede ved afstemningerne.

Formand og eller næstformand tegner i samarbejde med kassereren Aalholm Kirkelige Genbrugs. Regskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen og medarbejderne i Aalholm Kirkelige Genbrugs er ulønnede.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

§ 4: Årsmødet

Årsmødet i Aalholm Kirkelige Genbrugs finder sted inden udgangen af årets 1. kvartal. 

Indbydelse hertil sker med 14 dages varsel ved opslag på medarbejdernes opslagstavle i genbrugsbutikkens medarbejderstue, samt ved brev til Aalholm Sogns Meninghedspleje.

Stemmeret til bestyrelsen har alene medarbejderne i Aalholm Kirkelige Genbrugs.

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens og næstformandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Valg til bestyrelsen

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor

7. Valg af revisorsuppleant

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 8 skal senest 8 dage før årsmødet med navns underskrift tilstilles formanden.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller 1/3 af medarbejderne ønsker det.

Uafhængig af årsmødet aflægger formanden beretning om driften af genbrugsbutikken på årsmødet i Aalholm Sogns Menighedssamfund.

Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages af bestyrelsen for Aalholm Sogns Menighedspleje.

§ 6: Regnskab og revision

Regnskabet skal til enhver tid føres af en regnskabkyndig person.

Regnskabet skal revideres af en revisor, der er valgt på årsmødet.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7: Ved opløsning

Opløsning af Aalholm Kirkelige Genbrugs kan alene foretages af Aalholm Sogns Menighedspleje.

Ved eventuel opløsning af Aalholm Kirkelige Genbrugs tilfalder/bæres værdier, eller gæld af Aalholm Sogns Menighedspleje.

§ 8: Gældende fra

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Aalholm Sogns Menighedspleje den 2. december 2004.